Práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 18/2018 Z.z. o OOÚ“).

Identifikačné a kontaktné údaje TUKE:

Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“) je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, ktorého konkrétne požiadavky na jeho určenie sú ustanovené v osobitných predpisoch, ktoré vymedzili účely a čiastočne aj prostriedky spracúvania osobných údajov.

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00 397 610
E-mail: kancelar@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2003

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO):

Ing. Róbert Polyácsko
E-mail: odpovedna.osoba@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2137

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA Čl. 13 GDPR

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov v Študentských domovoch a jedálňach TUKE

Z dôvodu poskytovania ubytovacích služieb v Študentských domovoch a jedálňach TUKE (ďalej len „ŠDaJ“) musíme zabezpečovať evidenciu ubytovaných hostí v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je najmä plnenie zákonnej povinnosti ŠDaJ TUKE.

NA ÚČEL EVIDENCIE UBYTOVANÝCH A HLÁSENIA POBYTU

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Plnenie zákonných povinností (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) – zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória príjemcov: miestne úrady MČ, okresné úrady
Doba uchovávania/vymazania údajov: 5 rokov

NA ÚČEL SPRACOVANIA ÚČTOVNÝCH DOKLADOV

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Plnenie zákonných povinností (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Kategória príjemcov: daňové úrady
Doba uchovávania/vymazania údajov: 10 rokov

NA ÚČEL OCHRANY MAJETKU, PORIADKU A BEZPEČNOSTI

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Oprávnený záujem (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní
Doba uchovávania/vymazania údajov: 15 dní

NA ÚČEL UZATVÁRANIA A PLNENIA ZMLÚV A KOMUNIKÁCIE S DLHODOBO UBYTOVANÝMI

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Oprávnený záujem (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Doba uchovávania/vymazania údajov: max. 2 roky (tým nie je dotknuté zverejnenie zmluvy v CRZ)

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM (Článok 15)

 1. Dotknutá osoba má právo získať od TUKE potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
  • účely spracúvania;
  • kategórie dotknutých osobných údajov;
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;
  • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  • existencia práva požadovať od TUKE opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 2. TUKE poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 16)

Dotknutá osoba má právo na to, aby TUKE bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 17)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť na TUKE bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a TUKE je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému TUKE podlieha;

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 18)

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby TUKE obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 2. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, TUKE informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 20)

 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla TUKE, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej TUKE, ktorej sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak:
  • sa spracúvanie zakladá na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
  • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od TUKE k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
(Článok 77 / § 100)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o OOÚ podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.


Vyššie uvedené práva možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby, ktorá na Technickej univerzite v Košiciach vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Zodpovednej osobe taktiež možno oznámiť únik osobných údajov, či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov na Technickej univerzite v Košiciach.

Ďalšie informácie o Vašich právach môžete získať aj prostredníctvom príručky EÚ pre občanov o ochrane osobných údajova alebo na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR (www.uoou.sk).